Fortrolighedserklæring

Hermed tiltræder undertegnede:

Hindsholmwobler
Pilegårdsvænget 7
5240 Odense NØ

Fortrolighedserklæring, som følge af, at jeg har udbedt mig oplysninger om selskabet:

Materialet er udbedt med henblik på at vurdere muligheden for et eventuelt opkøb af ejerandele i  virksomheden.

Nærværende erklæring dækker både selskabet samt de juridiske personer, der ejer dette og omfatter såvel regnskaber, produktbeskrivelser etc. samt alt andet tilsvarende materiale og information, som jeg modtager vedrørende selskabet.

Fortrolighedserklæringen gælder al mundtlig og skriftlig information forelagt før og efter underskrift af denne.

Fortrolighedserklæringen er tidsubegrænset og indebærer, at jeg personligt er ansvarlig for:

  • At materialet altid opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
  • At materialet hverken gengives mundtligt eller skriftligt, uden skriftlig accept fra selskabet.
  • At materialet alene må fremvises til mine rådgivere og bankforbindelse, mod at disse gøres bekendt med og tiltræder denne erklæring.
  • At informationer af enhver art som jeg og/eller de nævnte personer erfarer gennem materialet, ved samtale om selskabet eller ved besøg på virksomheden, ikke må videregives eller benyttes kommercielt.
  • At hverken jeg eller de nævnte personer tager direkte eller indirekte kontakt til andre i selskabet og/eller dennes ejer/ejere uden skriftlig aftale selskabets ledelse herom.
  • At oplysninger om, at en (en del) af selskabet er til salg er fortrolig og skal bevares fortroligt.
  • At materialet uden ugrundet ophold returneres på anfordring, uanset grunden hertil.
  • At eventuelle kopier af materialet eller dele deraf samt arbejdsnotater vedrørende selskabet og dens drift er makuleret forinden original materialet returneres.

Ved overtrædelse af nærværende fortrolighedserklæring er jeg erstatningspligtig efter dansk rets almindelig regler.

Undertegnede forpligter sig herved til at overholde nærværende fortrolighedserklæring.

Odense, den 12/7 2021

Share This